top of page

Deklarata e misionit

'Një fillim më i mirë për një përfundim më të mirë'

Shën Stefani do të sigurojë një kurrikulë të gjerë dhe të ekuilibruar, e cila plotëson kërkesat statutore, mbështet barazinë e mundësive, zhvillon vlerat shpirtërore dhe morale dhe plotëson nevojat e nxënësve individualë.

Qëllimet e shkollës

Në Shën Stefanin synojmë:

 

1) Për të krijuar një mjedis mësimor efektiv dhe stimulues, ku kontributi i të gjithëve vlerësohet pavarësisht gjinisë, racës apo aftësisë dhe nxënësit mund të zhvillojnë një ndjenjë krenarie si për veten ashtu edhe për shkollën.

 

2) Të inkurajojë nxënësit të marrin përgjegjësinë për veprimet e tyre duke promovuar vetëdisiplinë e cila u mundëson atyre të njohin rëndësinë e rolit të tyre në jetën shkollore dhe shoqërinë

 

3) T'i mundësojë çdo fëmije të arrijë potencialin e tij të plotë përmes një kurrikule të gjerë dhe të ekuilibruar, e cila i motivon dhe stimulon ata dhe i lejon nxënësit të bëhen nxënës efektivë dhe të pavarur.

 

4) Të nxisë lidhjet me komunitetin duke mirëpritur prindërit dhe agjencitë e tjera për të marrë pjesë aktive në jetën shkollore dhe nga shkolla duke kontribuar pozitivisht në jetën e komunitetit

 

5) Të menaxhojë shkollën në atë mënyrë që të maksimizojë mundësitë e fëmijëve për të mësuar

 

6) Të mundësojë të gjithë stafin të ruajë dhe zhvillojë ekspertizën e tyre profesionale.

bottom of page